Træning af viljen

Træning af viljen ( 5 af 14 )


Viljen er i følge psykosyntesen den vigtigste psykologiske funktion, da den har til opgave at lede og dirigere alle de andre psykologiske funktioner og kræfter. Assagioli giver i denne artikel en dybtgående beskrivelse af dens natur og udviklingMETODER TIL TRÆNING AF VILJEN

Den stærke vilje

Mange mennesker vil gerne besidde en stærk vilje , men få har den beslutsomhed, der skal til for at erhverve den. De fleste mennesker bliver bevidst eller ubevidst holdt tilbage af de anstrengelser og den vedholdenhed den kræver. Det er der dog ikke særlig meget fornuft i. Enhver, der virkelig ønsker at mestre et fremmed sprog eller at spille på et musikinstrument, er villig til at ofre al den tid, energi og alle de udgifter, der er nødvendige for deres studie. Hvorfor så ikke gøre det samme for udviklingen af viljen? Det er ulogisk at forvente, at styrkelsen af viljen kan opnås uden den vedholdenhed og anstrengelse, som kræves for udviklingen af enhver anden evne, enten den er mental eller fysisk.

Den første uundværlige betingelse for erhvervelsen af en stærk vilje er derfor en alvorlig beslutning om at hellige sig dens opnåelse, ligegyldigt hvor megen tid, energi og hvilke midler, der er nødvendige. Som Tame sagde, må man “systematisk og alvorligt ville, hver dag, i et år, i to, i tre år… Mennesket kan genskabe sig selv, og endnu mere, det kan skabe sig selv. Det er en stor magt, en ædel opgave for en stolt ånd og et generøst hjerte” (Correspondence, Bind II, side 251).

Her er der måske nogle, der protesterer og siger: “For at gøre sådan, har jeg brug for en fast og beslutsom vilje, og det er netop hvad jeg mangler”. Denne protest er ikke gyldig. Den udgør en af de mange “onde cirkler”, som mennesket hindrer sig selv ved, gennem dovenskab og mangel på tro. Enhver, selv den svageste, har i det mindste en smule viljestyrke, og selv om den måske kun er til stede i en uudviklet tilstand, er den stadig tilstrækkelig til at påbegynde arbejdet.

Opdyrkelse af viljen er virkelig i nogle henseender nemmere end opdyrkelsen af de øvrige evner, fordi individet gradvist udvikler en stadigt stigende mængde viljesbestemt energi, som kan anvendes til yderligere udvikling, lige som ejeren af et succesfuldt industriforetagende kan investere overskuddet i udvidelsen af fabrikken og forøge produktionen. Ethvert individ har derfor kapacitet til at udvikle sin viljestyrke. Stillet over for denne sandhed, der er så enkel, sikker og ansporende, kan ingen sofisme holde stand; ingen fornægtelse er mulig. Den, som ikke vil påtage sig denne opgave, er en forræder over for sig selv, og bør se i øjnene, at fejlen er hans egen, og at han er ansvarlig over for sig selv og andre for alle de konsekvenser, hans ugidelighed resulterer i.

Lad os nu uden yderligere indledning undersøge de bedste praktiske metoder til udvikling af viljestyrken.

Forberedelse
For at sikre at det lykkes, er det af afgørende betydning, at man forbereder sig grundigt for at skabe det begyndende incitament og den indre trang. Denne forberedelse skal vække et levende, brændende, og endog lidenskabeligt ønske om at udvikle viljen, der leder til den faste beslutning om at gøre alt, hvad der er nødvendigt for at opnå det mål.

 Til dette formål vil man finde følgende øvelse meget nyttig:

I. Anbring dig selv i en behagelig stilling med afslappede muskler.
Reflekter over ovennævnte udtalelser og anvend dem på dig selv.

a. Forestil dig så levende som muligt den skade på andre og dig selv, som faktisk er sket, og som kunne ske, som et resultat af den svaghed i viljen, du har nu. Undersøg disse hændelser, én efter én og formuler dem klart. Lav så en skriftlig liste over dem. Tillad de følelser, som disse erindringer og forudsigelser vækker i dig, at påvirke dig intenst: Skam, utilfredshed med dig selv, voldsom reaktion mod gentagelsen af en sådan opførsel og et alvorligt ønske om at ændre dette forhold.

b. Forestil dig så levende som muligt alle de fordele, som træningen af din vilje kan bibringe dig; alle de goder og al den tilfredsstillelse, det vil bringe. Undersøg dem omhyggeligt én efter én, formuler dem klart og skriv dem ned. Tillad de følelser, som opvækkes af disse forventninger, at udtrykke sig fuldt ud. Glæden ved de dejlige muligheder, som åbner sig op foran dig; det intense ønske om at virkeliggøre dem; den stærke trang efter at begynde med det samme.

c. Forestil dig så levende som muligt, at du er i besiddelse af en stærk vilje. Se dig selv gå med faste og beslutsomme skridt. Se dig selv i enhver situation handle med fuld selvkontrol. Se dig selv lykkes i at modstå ethvert forsøg på at skræmme dig eller friste dig. Visualiser dig selv som du vil være, når du har opnået indre og ydre herredømme. Dette er “Idealmodellens” teknik. Hele øvelsen gør brug af visualiseringsteknikken på grund af dens værdi og effektivitet i enhver kreativ proces.

II. Denne øvelse består i at anvende læsemateriale, der er specielt egnet til at dyrke og forstærke de følelser og tendenser, der vækkes ved den
foregående øvelses mentale visualisering. Den bør være opmuntrende, optimistisk og dynamisk i sin karakter, egnet til at vække selvtillid og tilskynde til handling. Biografier om enestående personligheder, som var i besiddelse af stor viljestyrke, og bøger og artikler, der har til hensigt at vække de indre kræfter er meget egnede til dette formål. Men for at få den fulde fordel af denne læsning, må den udføres på en særlig måde. Læs langsomt med udelt opmærksomhed. Marker de passager, der imponerer dig, og kopier dem som er mest slående eller som synes specielt egnede til dit tilfælde. Det er godt at læse disse passager igen flere gange, således at man forstår deres fulde mening.

Gennem den bevidste vækkelse af viljen føler vi os berigede og mere virkelige. En ny følelse af tillid og sikkerhed, af at være “hele” og af glæde rejser sig i os. Vi synes at være vågnet op af en tilstand af sløvhed, og kan nu begynde virkeligt at leve. Det er derfor ikke overraskende, at den polske tænker, Cieskowsky, prioriterede viljen over alle andre psykologiske funktioner. I stedet for at sige som Decarte: “Jeg tænker, derfor er jeg”, sagde Cieskowsky: “Jeg vil, derfor tænker jeg, og er”.

Hvis denne indre flamme overlades til sig selv, bliver den imidlertid bleg og dør hen, eller giver kun uregelmæssige glimt. Den må næres ihærdigt, for at den kan skinne klart og levende. Den nyligt opvågne vilje bliver hurtigt overvældet af tusinde idéer og forestillinger, og bliver brudt af ønsker og følelser, der gør os urolige. Det er nødvendigt at beskytte den, at dyrke den og at træne den. Dette mål kan opnås gennem systematisk træning, og kan kaldes “viljens gymnastik”.


 
Side : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | næste
© Artikler fra www.psykosyntese.dk må distribueres videre via e-mail og udprintes uden forfatterens tilladelse. Anden brug, herunder print i medier, visning på andre websites og anden form for distribution, eller brug af denne artikel, eller dele heraf, kræver ophavsretindehaverens tilladelse.

Kentaur Træning, Tomsgårdsvej 61. 2. tv. 2400 København, NV Tlf. 3811 6620 E-mail: info@psykosyntese.dk web: www.psykosyntese.dk